PLA D’ESTUDIS

La formació a l’Escola de Música s’inicia amb un curs de Sensibilització adreçat als infants de 4 anys i continua amb tres anys d’Iniciació en què, mitjançant una metodologia basada en el cant, en el joc i en l’estímul de la creativitat, s’incideix en la sensibilització dels nens i nenes envers la música.

A partir del primer any d’iniciació, mostrem el ventall d’instruments que ofereix el centre i els alumnes poden triar especialitat instrumental de cara a iniciar-ne la pràctica. Després del tercer curs d’iniciació comença l’etapa de Nivell Elemental de 4 anys de duració que es desenvolupa amb la pràctica individual i col·lectiva de l’instrument com a eix i amb el cant coral i el llenguatge musical, matèries que vetllen la comprensió del llenguatge de la música i de la representació gràfica del seu sistema d’escriptura.