OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació aprovades pel Patronat de la Música de Badalona

Processos selectius per la cobertura definitiva de places vacants de la plantilla de personal laboral del Patronat de la Música de Badalona, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 (Estabilització – Concurs oposició)

Calendari de les proves corresponents a la fase d’oposició (punt 9.2.3 de les Bases que regulen els processos selectius de l’oferta pública d’ocupació de 2022):

Places de Pianista repertorista (C/PR‐P), Flabiol (C/PM‐FLABIOL‐P) i Gralla (C/PM‐GRALLA‐P)

Exercici 1: la prova escrita sobre un dels temes dels Annexos 2, 3 i 4 (segons la plaça) de les esmentades Bases tindrà lloc el 27 de juny a les 11h (1 hora).

Exercici 2: l’exercici pràctic tindrà lloc el 28 de juny entre les 9h i les 14h. Com indiquen les bases, cada candidat/a tindrà 45 minuts per preparar la peça sobre la que farà la classe. Aquesta durarà 30 minuts aproximadament.

Properament s’informarà de les franges horàries assignades a cada candidat/a.

ANUNCI URGENT

Per raó de màxima urgència es convoca un lloc de de treball per cobrir interinament una baixa de professor/a de VIOLONCEL, període màxim de la substitució 3 mesos.

Professor/a de violoncel

TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES : DEL 7 A L’11  DE FEBRER DE 2024 AMBDÒS INCLOSOS

Convocatòria dels processos selectius per la cobertura definitiva de places vacants de la plantilla de personal laboral del Patronat de la Música de Badalona, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 (Estabilització – Concurs oposició)

Acta valoració de mèrits definitiva

Un cop resoltes les al·legacions presentades a l’acta publicada el 18 de setembre, es publica en data 25 de setembre l’acta definitiva de valoració de mèrits de 9 processos selectius- 13 places amb les corresponents propostes de contractació i borses de treball.

Convocatòria dels processos selectius per la cobertura definitiva de places vacants de la plantilla de personal laboral del Patronat de la Música de Badalona, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 (Estabilització – Concurs oposició)

Acta valoració de mèrits definitiva

Un cop resoltes les al·legacions presentades a l’acta publicada el 18 de juliol, es publica en data 31 de juliol l’acta definitiva de valoració de mèrits de 35 processos selectius- 49 places amb les corresponents propostes de contractació i borses de treball.

ACTA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS : 

Valoració dels mèrits presentats pels aspirants admesos de 35 processos  selectius d’estabilització

de 49 places laborals del Patronat de la música de Badalona (45 places de professors/es de música,

3 places d’educadors/es musicals, 1 plaça de tècnic/a superior).

PUBLICADA DIMARTS 18 DE JULIOL, el termini per presentar alegacions finalitza el diumenge 23 de juliol. 

CONVOCATÒRIA   Darrer dia de presentació d’instàncies 25 de gener de 2023

INSTÀNCIA   Us podeu descarregar la instància emplenar-la i enviar-la junt amb la resta de documentació al Registre electrònic del Patronat de la Música de Badalona

AUROBAREMACIÓ   Descarregueu-vos el document que us correspongui empleneu-lo, convertiu-lo a PDF  i adjunteu-lo a la sol·licitud

PERSONAL DOCENT CONCURS

PERSONAL ADMINISTRACIÓ CONCURS

PERSONAL DOCENT CONCURS OPOSICIÓ

Borsa de treball: Educador Musical