PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA

El Patronat de la Música de Badalona és un Organisme Autònom de l’Ajuntament de Badalona que gestiona el Conservatori Professional de Música, l’Escola de Música i l’Escola de Música Moderna de Badalona amb les seves seus al carrer Pere Claret 2 i al carrer Germà Bernabé 2 de Badalona.

Com a titular, del Conservatori i de l’Escola de Música Moderna de Badalona, el Patronat vetlla pel seu bon funcionament, incidint en la qualitat pedagògica, l’orientació renovadora, i la inserció dels centres en la vida cultural de la ciutat.

A part de la gestió directe dels centres pedagògics, les principals funcions del Patronat de la Música de Badalona són:

  • Orientar i promoure a Badalona el desvetllament, l’expansió i l’abast de la música com art i expressió de cultura, en tota l’amplitud de les seves manifestacions, culta, popular i moderna, i en especial de la música catalana.
  • Organitzar festivals, concerts i altres manifestacions musicals.
  • Acollir i potenciar les tasques de creació, investigació, renovació i professionalització musical.
  • Estendre l’ensenyament de la música a Badalona, en especial a les escoles, centres d’infants i de joventut.
  • Coordinar els diversos sectors, entitats, associacions, i grups actius musicalment, de la ciutat.
  • Realitzar produccions fonogràfiques i edicions musicals.
  • Ser present, en representació de la ciutat, en els diferents sectors de la música i
    establir relacions amb els diversos organismes musicals del país i arreu.
  • Qualsevol altre comesa que, en l’àmbit musical, li sigui conferida per l’Ajuntament.

El Registre electrònic és l’accés per mitjans electrònics al registre general de documents. Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general del Patronat Municipal de Música de Badalona.

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació aprovades pel Patronat de la Música de Badalona

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de l’activitat contractual del Patronat de la Música de Badalona, a través del seu web institucional.En aquest perfil s’hi difonen les licitacions dels contractes que es tramiten a través dels procediments oberts, restringits, negociats amb publicitat i de diàleg competitiu. El perfil us facilita l’accés a tota la informació i documentació d’aquestes licitacions i adjudicacions, alhora que assegura la transparència dels expedients de contractació. En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual.

Registre de licitadors

L’aptitud per contractar amb el Patronat de la Música de Badalona la podeu acreditar, voluntàriament, amb la vostra inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores, ja sigui el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), el de la Generalitat de Catalunya (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores – RELI-) o el de la Diputació de Barcelona.

A l’abril del 1981 l’Ajuntament creà el Patronat Municipal de la Música de Badalona, entitat amb personalitat jurídica pròpia, per a gestionar com a titular el Conservatori i l’Escola de Música de Badalona i promoure i coordinar l’activitat musical a la ciutat.