CONVALIDACIONS

CRÈDITS VARIABLES

CURSOS DE PRIMER A QUART

  1. Convalidació dels crèdits variables o matèries optatives fins a un màxim de 5 hores setmanals per curs de l’etapa d’ESO .
  2. Els alumnes que cursin estudis de Grau Professional poden sol.licitar l’exempció de l’àrea de Música de l’etapa d’ESO.

CURSOS CINQUÈ I SISÈ

  1. Alumnes que cursen cinquè o sisè de Grau Professional de Música: poden cursar només les matèries comunes del batxillerat. En cas que superin aquestes matèries i l’esmentat Grau Professional, els alumnes hauran cursat el Batxillerat Musical i obtindran el títol de batxiller, que serà tramitat des del centre de batxillerat. La inscripció per cursar el batxillerat en aquestes condicions no necessita una autorització específica.
  2. Els alumnes que vulguin accedir a les proves de selectivitat s’examinaran de les matèries comunes i de només dues matèries de modalitat, les dues vinculades a la via per la qual optin. Aquestes dues matèries no caldrà que constin en l’expedient de batxillerat de l’alumne i les qualificacions no es tindran en compta als efectes del càlcul de la qualificació final de l’alumne. Els alumnes que cursin tercer o quart de grau professional i desitgin que se’ls apliqui la possibilitat d’aquesta compatibilització ho hauran de sol.licitar a la Direcció General d’Ordenació Educativa.
  3. L’alumnat que només cursi les assignatures comunes i les de cinquè i sisè de Grau Professional de Música i vulgui fer la selectivitat, farà la primera part de la prova (assignatures comunes) i de la segona part només s’examinarà de les dues matèries vinculades a la via escollida
  4. L’alumnat que cursa estudis de música en un Conservatori i simultàniament estudis de batxillerat, podrà convalidar les hores corresponents a la franja d’optativitat en un màxim de 4 hores setmanals per curs i una matèria de modalitat de primer curs.

Per a sol.licitar les convalidacions l’alumne presentarà al Director del Centre (IES) la documentació següent:

  • Sol.licitud d’adaptració curricular amb reducció de nombre d’hores
  • Certificació expedida pel conservatori on s’acredita el curs que realitza l’alumne