PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

ALUMNES NOUS SENSIBILITZACIÓ, INICIACIÓ I NIVELL ELEMENTAL:

Del 12 al 27 de maig. Prorrogat fins el 12 de juny. 

Procediment de preinscripció i matrícula per evitar o reduir la presentació física de les sol·licituds de preinscripció durant el procediment.:

Tots els alumnes que vulguin matricular-se per primera vegada a l’ESCOLA DE MÚSICA hauran de formalitzar necessàriament el tràmit de Preinscripció.
Els alumnes sense estudis musicals previs que estiguin interessats en començar els seus estudis musicals de Nivell Elemental i hagin de començar a l’escola P-4, P-5, 1r, 2n, 3r i també els alumnes entre 10 i 15 anys, hauran d’emplenar online el formulari de preinscripció

Per ordenar les sol·licituds si hi ha més sol·licituds que places disponibles, s’aplicaran els següents criteris de prioritat, ordenació i procés d’assignació de places:

  • Tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes empadronats a la ciutat de Badalona i les dels alumnes amb germans matriculats al centre o a l’Escola de Música Moderna.
  • Per resoldre les situacions d’empat s’ordenaran les sol·licituds segons l’alfabet català i es numeraran començant per l’1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol·licituds i es publicarà el llistat definitiu d’admesos i admeses. al web del Conservatori.

Mesures dictades pel Departament d’Educació relatives a la preinscripció curs 2020/21

Els procediments de preinscripció i matrícula comporten, en diversa mesura segons els ensenyaments, la presentació física de les sol·licituds i altra documentació en els centres educatius. Amb la finalitat de reduir o, fins i tot, evitar aquesta presencialitat el Departament d’Educació adoptarà les següents mesures:

Generalització a tots els ensenyaments de la presentació telemàtica de les sol·licituds. La presentació de sol·licituds, de documentació i de reclamacions es farà de forma no presencial, utilitzant formularis telemàtics i el correu electrònic.

Consulta telemàtica dels resultats del procés en tots els ensenyaments. Les publicacions amb els resultats del procés de preinscripció es podran consultar en tots els casos per internet.

Per als casos extraordinaris en què la família no pugui dur a terme els tràmits de forma no presencial, per tal que el centre educatiu pugui donar-li el suport requerit es podrà demanar cita prèvia.