PLA D’ESTUDIS

Les diverses matèries obligatòries, optatives i activitats formatives que constitueixen el currículum dels estudis reglats de grau professional, capaciten l’alumne com a intèrpret en les diverses especialitats instrumentals obrint-li l’accés a la interpretació del repertori més representatiu dels grans compositors amb una experiència important en el terreny de la música de conjunt. L’alumne també rep una formació teòrica musical i humanística sòlida en un programa formatiu que no deixa de banda les noves tecnologies aplicades a la música. El contacte freqüent dels estudiants amb el públic, en el marc de les audicions i dels projectes artístics propis o coproduïts amb altres col·lectius artístics, donen als alumnes el rodatge i les pautes necessàries per encarar tota mena de reptes artístics.

Aquesta formació obre a l’estudiant la possibilitat de donar continuïtat, si així ho desitja, als estudis superiors de música o l’acompanya com a complement de qualitat en altres estudis universitaris o itineraris formatius.

En superar els sis anys d’estudis de Grau Professional, l’alumne obté el Títol Professional de Música en l’especialitat instrumental escollida.

ÀREA D’INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA

Especialitats de vent fusta, vent metall: clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, trompa, trompeta, trombó, tuba.

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia clàssica 2 2 120
D’ESPECIALITAT Música de Cambra / Orquestra / Banda 14 420
Música de Cambra 1 1 1 1 1 1 6
Banda / Orquestra 2 2 2 2 8
OPTATIVES Veure Taula Optatives

7 210
1 1 2 3
Hores totals 4 4 7 7 8 9 39 1.170

*L’assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria

Especialitats de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia clàssica 2 2 120
D’ESPECIALITAT Música de Cambra / Orquestra / Banda 14 420
Música de Cambra 1 1 2
Banda / Orquestra  2 2 2 2 2 2 12
OPTATIVES Veure Taula Optatives

7 210
1 2 2 2
Hores totals 5 5 6 7 8 8 39 1.170

*L’assignatura de música de cambra, es cursarà com a mínim, en 2 cursos acadèmics. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria

ÀREA D’INSTRUMENTS POLIFÒNICS

Especialitats de Guitarra, Piano.

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia clàssica 2 2 120
D’ESPECIALITAT Música de Cambra / Conjunt / Cor* 10 300
Música de Cambra  1 1  2  2 1 1
Conjunt
Cor 1  1
Acompanyament  1  1 2 60
OPTATIVES Veure Taula Optatives

7 210
1 1 2 3
Hores totals 5 5 6 6 7 8 37 1.110

*L’assignatura de música de cambra i cor es cursaran, cadascuna d'elles, com a mínim en dos cursos acadèmics. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria

ÀREA DE CANT

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia clàssica 2 2 120
D’ESPECIALITAT Idiomes aplicats cant 1 1 1 1 2 2   240
Música de Cambra / Conjunt / Cor* 6 180
Música de Cambra 1 1 1 3 90
Conjunt
Cor 1  1 1 3
Interpretació i escena  1,5  1,5 3
OPTATIVES Veure Taula Optatives

8 240
1 1 2 3
Piano complementari  0,5 0,5
Hores totals 5,5 5,5 6 6 9,5 10,5 43 1.290

*L’assignatura de música de cambra i cor es cursaran, cadascuna d’elles, com a mínim, en 2 cursos acadèmics. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria.

ÀREA D’INSTRUMENTS DE MÚSICA MODERNA I JAZZ

Especialitats de Baix elèctric i Guitarra elèctrica

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia moderna 2 2 120
D’ESPECIALITAT Música de Cambra / Conjunt / Cor* 12 360
Música de Cambra  1 1 1 1 4
Conjunt  1 1  1  1  1  1 6
Cor 1  1  2
OPTATIVES Veure Taula Optatives

7 210
1 1 2 3
Hores totals 5 5 6 6 7 8 37 1.110

*En les especialitats de l’àrea de música moderna i jazz, i d'instruments de la música tradicional, l'assignatura de cor, es cursarà un mínim de 2 cursos acadèmics, excepte en el cas dels instruments de pua que hauran de cursar, a més, 2 cursos de música de cambra.
** Per l’alumnat de l’àrea de música moderna i jazz. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria

ÀREA D’INSTRUMENTS DE LA MÚSICA ANTIGA

Especialitats de Clavicèmbal.

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia clàssica 2 2 120
D’ESPECIALITAT Música de Cambra / Conjunt / Cor* 12 360
Música de Cambra 1 1  1 1 4
Conjunt  2  2 4
Cor 1  1  1 1 4
OPTATIVES Veure Taula Optatives

7 210
1 1 2 3
Hores totals 5 5 6 6 7 8 37 1.110

*En l’especialitat d’instruments de la música antiga, les assignatures de música de cambra i cor es cursaran, cadascuna d’elles, com a mínim, en 2 cursos acadèmics. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria

Especialitats de Flauta de bec.

ASSIGNATURES Curs 1r
hores /set
Curs 2n
hores /set
Curs 3r
hores /set
Curs 4t
hores /set
Curs 5è
hores /set
Curs 6è
hores /set
Total h/set
6 cursos
Hores totals
COMUNES Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180
Llenguatge musical 2 2 2 2 240
Harmonia clàssica 2 2 120
D’ESPECIALITAT Música de Cambra / Conjunt / Cor* 12 360
Música de Cambra  1 1 2
Conjunt  1  1  1,5  1,5  1,5  1,5 8
Cor 1  1 2
OPTATIVES Veure Taula Optatives

7 210
1 1 2 3 7
Hores totals 5 5 6,5 6,5 6,5 7,5 37 1.110

*En l’especialitat d’instruments de la música antiga, les assignatures de música de cambra i cor es cursaran, cadascuna d’elles, com a mínim, en 2 cursos acadèmics. La Història de la Música és una assignatura optativa obligatòria