Orientacions per aquest trimestre, adreçades a la comunitat educativa.

Des del Conservatori estem treballant per adaptar la formació d’aquest curs a la  situació excepcional que estem vivint tota la comunitat educativa. Tot i que les notícies són positives sobre l’evolució d’aquesta circumstància,  encara hi ha molta incertesa sobre quan i com s’anirà revertint i tampoc es disposa d’una informació concisa en relació als terminis i la finalització del curs. Per sort podem constatar que seguim mantenim el vincle amb les famílies i és en aquesta  relació que des del Consell de Direcció i a dia d’avui, 14 d’abril de 2020 voldríem compartir les línies que creiem més adients de cara a mantenir la docència i gestionar les informacions mentre no es defineixin mesures més concretes. En aquest seguim atents les instruccions del Servei d’Ordenació dels ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació, que en el darrer comunicat del 9/4/20 manifesta que els terminis queden suspesos i pendents de revisió (Reial Decret 463/2020)

Som conscients de totes les dificultats que compartim però alhora també volem llançar un missatge optimista que arribarem a bon port a final de curs i que a través d’aquesta experiència insòlita s’hauran reforçat els vincles de la comunitat educativa,

1. Docència de Nivell Elemental

Al llarg del tercer trimestre i tal i com s’ha fet des de la segona quinzena de març, el professorat continuarà impartint  les classes d’instrument i de llenguatge musical de Nivell Elemental a través de les diferents plataformes on line .

Les qualificacions del nivell elemental es faran a partir de l’avaluació continuada, consensuada pel professorat de les diferents matèries. 

-Accés a Grau Professional 

A l’espera del calendari del Departament d’Educació el professorat està fent un seguiment exhaustiu de l’alumnat de 4t de nivell elemental que hagi de presentar-se a la prova d’accés al Grau Professional.

2. Docència de Grau Professional

Al llarg del tercer trimestre es continuaran fent les classes d’instrument on line i/o mitjançant  vídeos així com els suports que hagin establert els professors amb els estudiants a nivell individual. Pel que fa a les classes  de llenguatge musical  i assignatures teòriques, aquestes es portaran a terme amb  grups de treball Classroom, on s’enviaran les tasques de curs programades i rebran les valoracions  i correccions.  Els alumnes també poden interactuar amb el professorat per mail, videoconferència  o altres  mitjans tecnològics que puguin estar al seu abast. El estudiants de grau professional disposen del sistema GWIDO, facilitat pel Conservatori i que permet fer missatges i actualitzar informacions amb el professorat i el PAS. Pel que fa a les assignatures optatives, per raó de la diversitat de formats cada professor comunicarà amb el grup per tal d’establir els mecanismes docents.

Classes de conjunts vocals i instrumentals pendents d’instruccions

Les assignatures del Grau Professional Cor, Orquestra, Banda i Taller d’Òpera i Grup de vent Avançat es donen per finalitzades i avaluades. Això no exclou que –si les circumstàncies ho permeten- es pugui fer una trobada d’algun d’aquests conjunts, a criteri del centre. Queden pendents d’Instruccions els grups Música de Cambra.

Avaluació

Les avaluacions de primer a cinquè de Grau Professional és faran en els terminis fixats pel calendari d’inici  de curs, tal com recomana el Departament d’Educació. L’avaluació de sisè de Grau Professional és durà a terme  d’acord a les noves dates d’avaluació de segon de Batxillerat. Els criteris d’avaluació s’ajustaran a les circumstàncies actuals tenint en compte en tot moment la casuística de cada alumne i l’avaluació continuada.

Proves específiques i exàmens finals

-Preparació proves específiques Grau Superior

Els alumnes que optin per fer les proves d’accés a Grau Superior rebran classes fins al començament de les proves d’accés als diferents centres Superiors  (ESMUC dates provisionals previstes del 25 de juny al 13 de Juliol) i podran assajar amb el pianista acompanyant fins a la realització de les proves d’instrument.

 Preparació i calendari provisional concerts (recitals) fi de curs

En aquests moments encara no es pot configurar un calendari de concerts finals (recitals) públics de tot l’alumnat de Grau Professional i de manera especial els de 6è curs i el Conservatori resta a l’espera d’indicacions.

Premi d’honor

Queda posposada la convocatòria de Premi d’Honor 2020 a partir del més de setembre. Es contempla la proposta de que els alumnes que enguany es presentaven  a Premi d’Honor intervinguin en un concert del proper curs acadèmic 2020-21

-Tutoria

Es reforçarà el vincle de la tutoria com a eina imprescindible d’ajuda i orientació. El professorat tutor estarà al servei de l’alumnat en les hores pactades i amb els sistemes de comunicació establerts.

3. Activitats anul·lades i posposades. 

Les activitats en forma de concerts, cicles, trobades, intercanvis,etc. programades fins a finals de curs queden anul·lades o posposades. En el cas de concerts de gran format en els que, a més del Conservatori hi col·laboraven altres institucions (Festes de Maig, Teatre Zorrilla, Badacordes, Taller d’Òpera, Corals Escolars) la seva realització en una data posterior del curs vinent queda supeditada a l’acord amb aquestes institucions.

Preparació curs 2020/21

Es donarà continuïtat, en la mesura del possible, a aquelles activitats que s’han fet aquest curs i que han revertit positivament. Se’n parlarà amb més detall quan es tingui la certesa de les  dates de finalització  del curs.

4. Instruccions per a la informació i comunicació amb famílies i alumnat    

El Conservatori seguirà contactant amb les famílies i els alumnes a través dels correus electrònics i la plataforma GWIDO en el cas dels estudiants de Grau Professional. Les informacions acadèmiques o en general seran també accessibles a través de la pàgina WEB. En el cas que es sol·liciti alguna informació particular també es pot fer a través del mail de secretaria.